Q?

Vad innebär lån utan säkerhet?

A.

Med lån utan säkerhet menas att du inte behöver ha något som är pantsatt för lånet, som en bostadsrätt, en fastighet eller en bil. Lån utan säkerhet är helt enkelt lån som betalas ut utan sådan säkerhet. För att få ett lån utan säkerhet gör de flesta banker en kreditprövning för att se att du har ekonomiska förutsättningar att betala tillbaka lånet. Efter en analys av den person som vill låna pengar görs en individuell bedömning av hur mycket just du får låna utan säkerhet, samt vilken ränta du får.

Q?

Vilken ränta får jag på mitt lån?

A.

Räntan är individuell och bestäms av dina förutsättningar. Först sedan du gjort en ansökan och en kreditprövning genomförts kan bankerna ge dig besked om vilken ränta du får. Detta innebär att du inte ska titta på för mycket på bankens lägstaränta, då det inte är alls säkert att du får den räntan.

Q?

Jag förstår inte de ord som används på lånesajterna?

A.

För att hjälpa dig i ditt låneletande har vi här sammanställt en liten ordlista i bokstavsordning. Du hittar de ord du behöver kunna förstå för att utvärdera dina olika låneerbjudande:

Amortering - det belopp du ska betala av på ditt lån vid varje betalningstillfälle.

Annuitetslån - ett fast belopp betalas för ränta och amortering tillsammans, vilket innebär högre andel ränta än amortering i början och tvärtom i slutet på löptiden.

Bindningstid - den avtalade period du har förbundit dig att låna pengarna och betala ränta på lånesumman.

Bolån - lån där en bostad står som säkerhet och det lån som har lägst ränta.

Effektiv ränta -  visar lånets totala kostnad, inklusive alla avgifter

Fast ränta - samma räntesats under hela räntebindningsperioden.

Kontraktsränta - kallas också årsavgift, kreditavgift eller limitränta och utgör en viss procentsats av lånet oavsett om hela låneutrymmet utnyttjas eller inte.

Kreditprövning - görs för alla typer av lån för att se om låntagaren har ekonomiska förutsättningar att betala av lånet.

Lånekalkyl - hjälper dig att beräkna hur stor den totala lånekostnaden blir i form av räntor och avgifter.

Låneskydd - en försäkring kopplad till lånet som kan trygga privatekonomin vid dödsfall, olycksfall eller ofrivillig arbetslöshet.

Lösenkrav - banken kräver att du betalar tillbaka andra lån och krediter med hjälp av det lån som beviljats.

Löptid - den tid på vilken du återbetalar ditt lån.

Rörlig ränta - ränta som ändras i takt med förändringar på räntemarknaden.

Q?

Vad är en medsökande?

A.

Medsökande kallas den person som kan teckna lånet tillsammans med huvudsökande. Båda blir solidariskt betalningsansvariga för hela lånebeloppet, dvs båda är lika skyldiga att betala tillbaka lånet. En medsökande kan vara make, maka eller sambo. Ibland kan även en person som inte ingår i hushållet godkännas som medsökande. Att ha en medsökande gör ofta att du kan få låna mer pengar, då ni är två som kan betala tillbaka.

Q?

Insättningsgaranti, vad betyder det?

A.

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar insättningar i banker och vissa andra institut. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

  • Det maximala ersättningsbeloppet motsvarar 100 000 euro. Beloppet räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som gällde dagen för ersättningsrättens inträde
  • Ersättningen gäller per kund och institut. För konton med flera kontohavare, räknas varje kund för sig.
  • Ersättningen betalas ut av Riksgälden inom 20 arbetsdagar från det att institutet försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att insättningsgarantin ska träda in.

Q?

Vad är skillnaden på blancolån och privatlån?

A.

Där är ingen skillnad på blancolån och privatlån. I själva verkat är båda ord för samma sak, dvs lån utan säkerhet.

Q?

Vad är låneskydd?

A.

Låneskydd är en försäkring som kan hjälpa dig att klara av lånets månadskostnad om du blir sjuk eller arbetslös. I försäkringen ingår oftast också sjukhusvistelse kopplat till sjukdom eller olycksfall. Dessutom innehåller försäkringen ofta ett livskydd som kan täcka resterande lån om du avlider.