Storbanken SEB ser en ljusnande framtid för Sverige. I den senaste konjunkturprognosen skruvas förväntningarna för tillväxten upp och arbetslösheten ner. Men inflationen låter vänta på sig.

SEB reviderar upp tillväxttakten för Sverige från den senaste konjunkturprognosen i augusti. Nu räknar storbanken med att BNP-tillväxten landar på 3,2 procent i år, accelererar till 3,6 procent nästa år och sedan sjunker något till 2,8 procent 2017. Det ligger i stort sett i linje med Riksbankens senaste prognos men klart över Konjunkturinstitutets, där tillväxten inte spås klättra över 3 procent under de närmaste åren.

En viktig anledning är den pågående flyktingkrisen. Enligt SEB kommer den innebära slutet för överskottsmålet, utgiftstaket och krona-för-krona-principen i de offentliga finanserna.

"Vidarebosättningen av flyktingar i Sverige kommer kräva stora utgifter som i stort kommer att vara ofinansierade i budgetprocessen", skriver SEB.

Det sätter fart på den offentliga konsumtionen och stärker tillväxten på kort sikt. Men storbanken varnar också för att det hårdare trycket på de offentliga finanserna och den dysfunktionella bostadsmarknaden ökar riskerna i ekonomin. Trots att bostadsbyggandet väntas ta fart ser SEB ingen avmattning i bostadspriserna.

”På grund av den snabba befolkningsökningen kommer bostadsbristen bli ännu mer akut: bostadspriserna kommer att fortsätta öka under 2016”, skriver storbanken.

”Inte förrän 2017 kommer bostadspriserna att plana ut när Riksbanken börjar höja räntan.”

Den första räntehöjningen väntas komma sent nästa år. SEB räknar med att konsumentprisindex, KPI, ligger kvar på noll året ut, stiger till 1 procent nästa år och närmar sig tvåprocentsmålet till 2017. Det är något lägre än Riksbankens prognos i den senaste penningpolitiska rapporten.

Utsikterna för övriga världen är i stort sett desamma som i augustiprognosen. Globalt BNP väntas växa 3,1 procent i år och 3,6 procent nästa år, något långsammare än väntat i augusti.

USA tuffar på med en tillväxt på 2,9 procent i år innan ekonomin bromsar in till en tillväxt på 2,6 procent 2017. Arbetslösheten väntas minska till 4,2 procent fram till slutet av 2017. Federal Reserves kommande räntehöjning spökar fortfarande och SEB spår en försiktig höjning i december innan centralbanken drar sig tillbaka och bidar sin tid till nästa sommar. Först i slutet av 2017 väntas den amerikanska styrräntan ha nått 2 procent.

Därför kommer den europeiska centralbanken ECB att fortsätta sin expansiva penningpolitik och inte bara utöka dagens stödköpsprogram till uppemot 80 miljarder euro utan också sänka räntan till minus 0,3 procent. Det väntas sänka euron tills den når paritet med en allt starkare amerikansk dollar.

Tillväxten i eurozonen väntas stanna på 1,5 procent i år men får något mer fart under 2016 och 2017. Det ser något mörkare ut för Japan som väntas klara en tillväxt strax över 1 procent först 2016 men sjunker tillbaka till 0,8 procent året därpå.

Pressen på råvaru- och energipriser väntas fortsätta och tvingar centralbankerna, inte minst de i tillväxtländer, att fortsätta lägga in höga stimulansväxlar med siktet inställt på att importera tillväxt via svaga valutor.

"En kraschlandning för Kina är troligtvis den största risken för tillväxtekonomierna men en mjuk landning är fortfarande det mest troliga scenariot", skriver SEB som väntar sig att Kinas tillväxt bromsar något de närmaste åren men ligger kvar en bra bit över 6 procent.

Källa: di.se

No Comments Yet.

Leave a comment